Program partnerski

GAZETKA .PDF – GAZETKA LUTY 2023
program partnerski

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO .PDF – REGULAMIN
Nasz facebook – https://www.facebook.com/CentroMetBedkowski

Regulamin Programu Partnerskiego

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Partnerskiego, organizowanego przez Centro-bud Stefan Bedkowski. W szczególności Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz uczestniczących w nim osób.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Organizator – Centro-bud Stefan Bedkowski z siedzibą w Hajnówce przy ulicy Białostocka 54, NIP: 5431993669
2. Program – program organizowany przez Centro-bud Stefan Bedkowski, przeprowadzany w jej sklepach znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który polega na tym, że Klient, będący Uczestnikiem Programu, może gromadzić Punkty za nabywanie towarów i usług na własne potrzeby w Sklepach. Punkty uprawniają Uczestnika do otrzymania Rabatów na wybrane produkty, oraz Bonów Podarunkowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Sklep – Sklep Stacjonarny – sklep Organizatora znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Klient – osoba fizyczna nabywająca towar w Sklepie w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą.
5. Uczestnik – Klient posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nabywający towar w Sklepie w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą, który przystąpił do Programu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Na podstawie odrębnej pisemnej zgody Organizatora, udzielonej za pośrednictwem Sklepu, Uczestnikami Programu mogą być także inne podmioty.
6. Karta Programu – Karta Programu identyfikuje Uczestnika Programu, potwierdza uczestnictwo w Programie, służy do zbierania przyznawanych w Programie Punktów oraz wykorzystywania przewidzianych w Programie korzyści.
7. Konto Uczestnika – oznacza Konto utworzone dla Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem. Na Koncie Uczestnika ujawnia się stan Konta, czyli aktualną liczbę Punktów zebranych przez Uczestnika, uwzględniającą Punkty przyznane, odjęte i unieważnione.
8. Formularz Rejestracyjny – formularz, na którym Klient zgłasza zamiar przystąpienia do Programu, akceptuje jego warunki, podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Na Formularzu Rejestracyjnym Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych.
9. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu.
10. Rabat – Rabat przyznawany Uczestnikowi Programu w zamian za Punkty zdobyte w ramach Programu, na zasadach określonych w Regulaminie.
11. Punkty Powitalne – punkty przyznane Uczestnikowi Programu jednorazowo po przystąpieniu do Programu i aktywacji Konta, zgodnie z rozdziałem II Regulaminu.
12. Bon Podarunkowy – bon dostępny w sklepach Organizatora.

I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Programu jest Centro-bud Stefan Bedkowski.
1.2. Celem Programu jest ułatwienie Uczestnikom relacji z Organizatorem i promocja towarów oferowanych przez Organizatora.
1.3. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne.
1.4. Program organizowany jest w Sklepach Organizatora.

II. Przystąpienie do Programu

2.1. W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem, wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą Formularz Rejestracyjny, następnie podpisać go i złożyć w Sklepie Stacjonarnym, a także uiścić jednorazową opłatę za uczestnictwo w Programie w wysokości 15 zł. Wniesienie powyższej opłaty jest warunkiem skutecznego przystąpienia do Programu i aktywacji Konta Uczestnika w ramach Programu.
2.2. W Formularzu Rejestracyjnym Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Programu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celach związanych z realizacją Programu. Wyrażenie zgody jest warunkiem wzięcia udziału w Programie. W przypadku braku podpisu na Formularzu Rejestracyjnym Organizator upoważniony jest do skontaktowania się z osobą, której dane zostały podane w Formularzu, w celu poinformowania o braku podpisu, jego konsekwencjach i sposobie uzupełnienia powyższego braku. W Formularzu Rejestracyjnym Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych.
2.3. Uczestnik dla celów korespondencyjnych może podać numer telefonu komórkowego, adres e-mailowy oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z realizacją Programu za pomocą wskazanych środków komunikacji elektronicznej.
2.4. W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Programu oraz akceptuje jego postanowienia.
2.5. Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, wypełniając Formularz dostępny w Sklepie Stacjonarnym.
2.6. Klient, który zgodnie z Regulaminem przystąpił do Programu (Uczestnik Programu), dysponuje w ramach Programu Kontem Uczestnika.
2.7. Uczestnik za przystąpienie do Programu otrzymuje jednorazowo Punkty Powitalne w wysokości 100pkt.
2.8. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno Konto Uczestnika. W przypadku naruszenia tego postanowienia Organizator ma prawo zamknąć założone w późniejszym okresie Konta Uczestnika i unieważnić wszystkie Punkty zebrane na zamkniętych z tej przyczyny Kontach.

III. Karty Programu

3.1. Karta Programu wydawana jest w Sklepie Stacjonarnym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Jest identyfikowana przez unikalny kod EAN umieszczony na Karcie. Każda Karta Programu zarejestrowana jest w systemie informatycznym Organizatora jako Karta przypisana do danego Konta Uczestnika.
3.2. Karta Programu nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. Karta Programu nie jest zbywalna i pozostaje własnością Organizatora.
3.3. Uczestnik, przystępując do Programu, otrzymuje Kartę Programu która jest używana do gromadzenia Punktów na Koncie Uczestnika oraz do zrealizowania zakupów z Rabatem.
3.4. Przyjmuje się, że osoba okazująca Kartę Programu jest Uczestnikiem Programu bądź osobą upoważnioną przez Uczestnika Programu do posługiwania się daną Kartą Programu.
3.5. Jeżeli Uczestnik utracił Kartę Programu, może ją zastrzec, przekazując pisemnie stosowną informację w Sklepie Stacjonarnym, wysyłając stosowną informację na adres email: program@centro-bud.com. Zastrzeżenie Karty jest skuteczne z chwilą jego potwierdzenia przez Organizatora.
3.6. W przypadku zastrzeżenia, jak również w przypadku uszkodzenia Karty Programu, Uczestnik jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie nowej Karty. Wydanie nowej Karty w miejsce utraconej bądź uszkodzonej, wiąże się z opłatą w wysokości 10 zł. Karta wydawana jest bezpłatnie w przypadku uszkodzenia Karty z przyczyn leżących po stronie Organizatora. Uczestnik zgłasza się po nową Kartę do Sklepu Stacjonarnego. Punkty, w liczbie zarejestrowanej na Koncie Uczestnika w chwili skutecznego zastrzeżenia Karty bądź przedłożenia uszkodzonej Karty, będą mogły zostać wykorzystane przy użyciu nowej Karty.
3.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą Programu przez osobę nieuprawnioną z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku zgubienia Karty przez Uczestnika, chyba że Uczestnik dokonał zastrzeżenia Karty stosownie do pkt. 3.5.
3.8. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konta w przypadku braku aktywności na nim przez okres 12 miesięcy.
3.9. Korzystanie z Karty Programu może następować wyłącznie na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

IV. Przyznawanie Punktów

4.1. Punkty przyznawane są na Konto Uczestnika za nabycie towarów lub usług w Sklepie, przy użyciu Karty Programu.
4.2. Przelicznik standardowy Punktów określa się następująco: 1 Punkt za kwotę 5 zł netto wydaną w Sklepie.
4.3. Punkty będą zarejestrowane i pojawią się na Koncie Uczestnika najpóźniej następnego dnia po dniu odbioru towarów lub usług objętych Programem.
4.4. Informacje o przeliczniku standardowym Punktów oraz rodzajach towarów i usług objętych Programem będą zamieszczone w materiałach informacyjnych Organizatora oraz na stronie internetowej Programu (sekcja Program Partnerski na www.centro-bud.com).
4.5. Oprócz Punktów przyznawanych za zakup towarów lub usług według przelicznika standardowego (pkt 4.2.), Punkty mogą także być przyznawane na Konto Uczestnika w ramach innych programów bądź akcji promocyjnych, na zasadach w nich określonych.
4.6. Warunkiem przyznania Punktów jest okazanie przez nabywcę, przy nabyciu towaru lub usługi, pracownikowi Sklepu Stacjonarnego Karty Programu. Punkty zostaną naliczone na to Konto Uczestnika, do którego jest przypisana okazana przy zakupie Karta Programu.
4.7. Późniejsza niż przy zakupie rejestracja Punktów na Konto Uczestnika, na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji, nie jest możliwa, za wyjątkiem sytuacji spowodowanych awarią sprzętu, niezbędnego do dokonania rejestracji Punktów. W takim przypadku Punkty będą mogły być zarejestrowane w okresie późniejszym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu. Podstawą późniejszej rejestracji jest paragon lub inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji podczas awarii sprzętu.
4.8. W przypadku gdy Uczestnik zwróci nabyte towary, Punkty, które zostały przyznane za ich zakup, będą odejmowane z Konta Uczestnika przez Organizatora. Punkty zostaną odjęte w takiej liczbie, w jakiej zostały doliczone na Konto Uczestnika w związku nabyciem towarów, które zostały następnie przez Uczestnika zwrócone.
4.9. Uczestnikowi, który zwróci towar zakupiony z Rabatem (z wykorzystaniem Punktów zgromadzonych w Programie), nie uzyskuje prawa do zwrotu Punktów będących podstawą udzielenia Rabatu.
4.10. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania w każdym czasie informacji o stanie własnego Konta. Informację taką Uczestnik może uzyskać podczas dokonywania zakupów w Sklepie Organizatora od kasjera.
4.11. Punkty i prawa z nimi związane uzyskiwane w ramach Programu nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, w szczególności pomiędzy różnymi Kontami należącymi do różnych Uczestników. Nie mogą być również przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.
4.12. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Punktów na pieniądze.
4.13. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia Uczestnikowi możliwości dokonania zakupu z wykorzystaniem Karty Programu w przypadku nieterminowego opłacania należności.
4.14. Fakturę potwierdzającą dokonanie zakupów przy użyciu Karty Programu wystawia się na Uczestnika Programu, na podstawie danych zarejestrowanych na jego Koncie. W przypadku wystawienia faktury potwierdzającej transakcję z użyciem Karty Programu nie na Uczestnika Programu, Organizator zastrzega sobie możliwość odjęcia z Konta Uczestnika Punktów, które zostały przyznane za tę transakcję.

V. Wymiana Punktów na Rabaty

5.1. Zasady wymiany Punktów na Rabaty określone są w materiałach informacyjnych dostępnych w Sklepie i stronie internetowej Programu (sekcja Program Partnerski na www.centro-bud.com).
5.2. Rabatów uzyskanych w ramach Programu nie można kumulować, nie można ich też łączyć z innymi rabatami lub promocjami organizowanymi przez Organizatora.
5.3. Aby wymienić Punkty na Rabat, Uczestnik tuż przed dokonaniem zakupu powinien zgłosić taką chęć bezpośrednio w kasie sklepu i okazać Kartę Programu.
5.4. Z chwilą skorzystania przez Uczestnika z Rabatu liczba Punktów, zostanie odjęta z Konta Uczestnika.

VI. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane w dowolnej formie na adres Sklepu lub siedziby Organizatora, drogą elektroniczną na adres e-mail: program@centro-bud.com. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer Karty, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6.2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VII. Komunikacja z Uczestnikami

7.1. Organizator udziela, na prośbę Uczestników, wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu. Uczestnicy mogą zwrócić się z zapytaniem ustnym lub pisemnym o wyjaśnienie wątpliwości w wybranym Sklepie. Uczestnik może również zgłosić pytania, związane z Programem, na adres e-mail: program@centro-bud.coml.
7.2. Organizator będzie przesyłał informacje związane ze zmianami na Koncie Uczestnika na jego telefon komórkowy lub na adres e-mailowy.
7.3. Organizator będzie przesyłał informacje o ofertach specjalnych, zaproszeniach i wydarzeniach organizowanych na jego telefon komórkowy lub na adres e-mailowy, o ile Uczestnik wyraził zgodę na taką komunikację.

VIII. Zamknięcie Konta Uczestnika i zakończenie Programu

8.1. Zamknięcie Konta Uczestnika może nastąpić w następujących sytuacjach:
8.1.1. Utrata ważności Konta (pkt 3.8.).
8.1.2. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu (pkt 8.2.).
8.1.3. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie (pkt 8.4.).
8.2. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Karty Uczestnika, podanie nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Programu i zamknięcie jego Konta, co jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika prawa do korzyści przewidzianych w Programie.
8.3. O wykluczeniu z Programu Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
8.4. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja powinna mieć formę oświadczenia pisemnego, które należy doręczyć do Organizatora (do wybranego Sklepu Stacjonarnego lub siedziby Organizatora) bądź e-mailowego, które należy przesłać na adres: program@centro-bud.com Z chwilą doręczenia rezygnacji wszystkie Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną anulowane, a jego Konto zostanie zamknięte.
8.5. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo jego zakończenia. O zakończeniu Programu Organizator poinformuje w Sklepach i na stronie internetowej Programu (www.centro-bud.com, w sekcji Program Lojalnościowy), z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Uczestnicy Programu zostaną powiadomieni o jego zakończeniu z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, za pośrednictwem informacji e-mail lub w formie SMS-a, wysłanych przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym.
8.6. Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Rabaty w terminie dwóch miesięcy od daty poinformowania o zawieszeniu lub zakończeniu Programu w sposób określony powyżej. Po upływie określonego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Rabaty.

IX. Zmiany Regulaminu Programu

9.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz w materiałach, o których mowa w pkt 5.1. Z zastrzeżeniem pkt 9.3., każda taka zmiana będzie ogłaszana przez Organizatora z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.centro-bud.com w sekcji Program Partnerski.
9.2. Informacje o zmianach niniejszego Regulaminu znajdują się w Sklepach Stacjonarnych i na stronie internetowej www.centro-bud.com w sekcji Program Partnerski.
9.3. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS, wysłanych przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym, przy czym przez miesiąc od otrzymania przez Uczestnika takiej informacji ma on prawo gromadzić Punkty oraz wymieniać Punkty na przewidziane w Programie korzyści na dotychczasowych zasadach.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
10.2. Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
10.3. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego przez Uczestnika.
10.4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu w materiałach reklamowych Programu dla Uczestników oraz w sekcji Program Partnerski na stronie internetowej www.centro-bud.com.
10.5. Za zgodą Uczestnika Programu jego dane osobowe znajdują się w bazie Organizatora. Administratorem danych jest Organizator. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji Programu lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Uczestnika Programu oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, w szczególności marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.). Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna dla zrealizowania Programu. Uczestnik Programu ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Powyższy Regulamin obowiązuje od dn. 01.05.2018 r.